About the Program

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนิน “กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ” หรือ เรียกสั้นๆ ว่า “AgTech Connext” โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงให้เป็นพื้นที่ทดสอบผลิตภัณฑ์และขยายผลสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านการเกษตร และโครงการนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร จากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพด้านเกษตรให้เติบโตได้และเปลี่ยนผ่านภาคการเกษตรไปสู่การทำเกษตรแบบแม่นยำอย่างเป็นรูปธรรม

เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการพร้อมขยายตลาดให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

AgTech Startups x Farmers

UPSTREAM
ต้นน้ำ
MIDSTREAM
กลางน้ำ
DOWNSTREAM
ปลายน้ำ

The draft of Activities Timeline : (ร่าง) ระยะเวลากิจกรรม

Program ประกอบไปด้วย

Learning
พัฒนาศักยภาพ
Matching
สร้างความร่วมมือ
Validation
ทดสอบ การใช้งานร่วมกัน
Mentoring
ให้คำปรึกษา และแนะนำ
Growth
ขยายการใช้งาน

สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือก
จะได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เรียนรู้ ดังนี้

การสร้างการรับรู้
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
(Brand awareness)

การทดสอบลูกค้า
(Customer Validation)

การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
(Access to customer)

สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงกับเกษตรทุกประเภททุกกลุ่มได้ทั่วประเทศผ่านหน่วยงานพันธมิตรที่ดูแลเกษตรกรทั่วประเทศ

การร่วมทดสอบกับกลุ่มเกษตรอย่างน้อย 5 กลุ่มเกษตรกร

คุณสมบัติของสตาร์ทอัพ

เป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทย
มีผู้ก่อตั้งหรือผู้ร่วมก่อตั้งเป็นคนไทย

มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำหรับสินค้าเกษตร

มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง

มีผู้ใช้บริการจริง (Traction)
สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดระยะเวลาโครงการ

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน

รูปแบบธุรกิจ
และแนวคิดในการแก้ปัญหา
(Business Model & Solutions)

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ใช้งานได้จริง
และมีผู้ใช้บริการจริง
(Product is Ready
for Diffusion)

ความพร้อมของบุคลากร
(Team Strengths)
โอกาสทางการตลาด
(Market Opportunity)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ปุญชรัสมิ์ (ลูกน้ำ) 02-017 5555 ต่อ 543 มือถือ 095-941 4464
อีเมล phuncharat@nia.or.th

PARTNERS

Powered by

Strategic Partners

Sponser by

ผลการดำเนินโครงการ AgTech Connext 2021

Collaborative Partnerships Crucial
for Future Agriculture Success

ก้าวไปสู่การสร้างสรรค์สังคมเกษตรด้วยนวัตกรรม