โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร
นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน หรือ “AgTech Connext”

สร้างโอกาสสำคัญให้ AgTech Startup ได้พัฒนาศักยภาพและร่วมทำงานจริงกับกลุ่มเกษตรกร
เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมแก้ปัญหาทางการเกษตร พร้อมโอกาสได้ลงพื้นที่ทดสอบการใช้งานจริง

จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
สอบถามเพิ่มเติม ปุญชรัสมิ์ (ลูกน้ำ) 02-017 5555 ต่อ 543 มือถือ 095-941 4464
หรือ phuncharat@nia.or.th

การคัดเลือกสตาร์ทอัพเข้าร่วม

เชื่อมโยงและขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร
นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน