โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับสตาร์ทอัพด้านการเกษตร
สู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือ “AgTech Connext”

สร้างโอกาสสำคัญให้ AgTech Startup ได้พัฒนาศักยภาพและร่วมทำงานจริงกับกลุ่มเกษตร
เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมแก้ปัญหาทางการเกษตร พร้อมโอกาสได้ลงพื้นที่ทดสอบการใช้งานจริง

จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
สอบถามเพิ่มเติม กุลิสรา (เบล) 02-017 5555 ต่อ 552 มือถือ 084-229 4994
หรือ kulisara.b@nia.or.th

การคัดเลือกสตาร์ทอัพเข้าร่วม

แพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้น ด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี