เราได้รับใบสมัครของคุณแล้ว

ขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ
เราได้รับใบสมัครของคุณเรียบร้อยแล้วในนามของ

เมื่อถึงกำหนดการประกาศผลการคัดเลือก ทีมงานแจ้งผลและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
ในอีเมลที่ท่านได้ใช้ในการสมัครครั้งนี้คือ